Vedtægter for Intendanturforeningen

 

Vedtaget 10-11-2020

§ 1 Navn, hjemsted og formål

 • Foreningens navn er INTENDANTURFORENINGEN.
  I det efterfølgende angivet som foreningen.
 • Foreningens adresse er formandens.
 • Foreningen er en landsforening med det formål, som soldaterforening, at samle personer, der har været tjenstgørende ved Forsvarets Intendanturkorps (tidligere Hærens Forplejningskorps) og Søværnets Intendantur og ved møder og sammenkomster af forskellig art at bevare og fremme kammeratskabet samt at fremme forståelsen for Forsvaret.

§ 2 Eksterne organisationer

Foreningen er en traditionsbærende forening og kan være medlem af relaterede organisationer og
foreninger.

§ 3 Medlemskab, indmeldelse og udmeldelse

 • Som medlemmer kan optages enhver, der har været tjenstgørende ved Forsvarets Intendanturkorps (tidligere Hærens Forplejningskorps) og Søværnets Intendantur.
  Dog kan ingen person optages, forinden den pågældende har tilendebragt sin første samlede militære uddannelse ved forsvaret.
 • Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer i medlemskredsen.
 • Indmeldelse sker via hjemmesiden.
 • Udmeldelse af foreningen skal ske på mail til kassereren.
  Indbetalt kontingent refunderes ikke.
 • Et medlem, som ikke har betalt sit kontingent, betragtes som udmeldt af foreningen.
 • Et medlem, som ved sin optræden eller på anden måde viser sig uværdig til at være medlem af foreningen eller skader dens omdømme, kan ved bestyrelsens enstemmige beslutning ekskluderes af foreningen.

§ 4 Organisation og repræsentation

 • Varetagelse af foreningens aktiviteter finder sted ved hjælp af følgende organer:
  - generalforsamlingen
  - bestyrelsen, samt
  - eventuelle af bestyrelsen nedsatte udvalg.
 • Formanden for bestyrelsen repræsenterer foreningen.
 • Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som selv fastsætter sin forretningsorden.
 • Bestyrelsen fører referat over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
 • De med bestyrelsens arbejde forbundne udgifter afholdes af foreningen.
 • Bestyrelsen udpeger delegerede medlemmer til overordnede organisationer og forsamlinger, herunder repræsentative opgaver.

§ 5 Ordinær generalforsamling

 • Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
  Bestyrelsen forpligter sig til at afholde ordinær generalforsamling inden udgangen af maj. Indkaldelsen sker via nyhedsbreve på e-mail til medlemmerne og på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal vedlægges eventuelt indkomne forslag samt link til regnskab og budget.
 • Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.
  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
  • Valg af dirigent.
  • Beretning fra formanden.
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen og eventuelt suppleanter.
   Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og op til 3 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år.
   Formanden vælges i lige år og kassereren vælges i ulige år.
  • Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
   Revisorer og suppleant vælges for et år ad gangen.
   Revisorer og revisor suppleant kan ikke samtidig sidde i bestyrelsen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives på mail til bestyrelsen senest 31. december året før.

§ 6 Lokale aktiviteter

En gruppe af medlemmer kan gennemføre lokale aktiviteter.
Hvis der ønskes tilskud, skal det ske efter forudgående godkendelse og budget hos bestyrelsen samt efterfølgende aflæggelse af regnskab, dokumentation for afholdte udgifter, navne på deltagerne og afregning til bestyrelsen.

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer fremsætter krav herom ledsaget af motiveret dagsorden.
Afholdelse skal ske senest 6 uger efter kravet og med mindst 14 dages varsel.

§8 Afstemning

På såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling afgøres alle spørgsmål ved almindeligt stemmeflertal, med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning (se §9 og § 12).

§9 Vedtægtsændringer

Beslutninger om vedtægtsændringer kræver, at mindst 3/4 af foreningens medlemmer er til stede, og at et ordinært flertal på mindst 50% af disse stemmer for.
Er 3/4 af medlemmer ikke til stede, men der er flertal for forslaget, skal det forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes inden for 1 måned efter den ordinære generalforsamling. Stemmer et flertal for forslaget, er dette vedtaget.

§10 Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, og opkræves efter bestyrelsens bestemmelser.

§11 Information til medlemmerne

Information til medlemmerne foregår via e-mail og/eller hjemmesiden (adressen er pt. https://www.intendantur.dk/ ).

§12 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 13 Tegningsregler og hæftelse

 • Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem i forening.
 • Der må ikke optages lån eller pantsætning af foreningens aktiver.
 • Der påhviler ikke foreningens medlemmer – herunder bestyrelse eller revisorer – nogen form for personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
 • Foreningens kasserer kan uden forudgående godkendelse af formand eller bestyrelse, betale regninger der ikke overstiger DKK 1.000,00 (indeksreguleret).
  Følgende betalinger betragtes som godkendt, når aktiviteten / budgettet har været forlagt bestyrelsen:
  • Regninger i forbindelse med mødeaftener.
  • Regninger i forbindelse med generalforsamling.
  • Regninger i forbindelse med julebanko.
  • Regninger i forbindelse med årgangsgensyn.
  • Regninger i forbindelse med kontingentopkrævning.
  • Regninger for foreningens hjemmeside.
  • Regninger i forbindelse med aktiviteter foranlediget af vedtægterne.

§14 Foreningens opløsning

Foreningens opløsning kan kun ske ved vedtagelse på generalforsamlingen. Der gælder samme regler for vedtagelse som ved vedtægtsændringer.

Ved foreningens opløsning skal eventuelle aktiver tilfalde foreninger eller lignende der er garant for at bevare kammeratskabet blandt soldater samt at fremme forståelsen for Forsvaret. Beslutning herom træffes på generalforsamlingen.

Vedtaget på Landstyrelsesmødet den 10. november 2020.